Psycholog

Garantuji:

· Diskrétnost
· Respekt a vstřícnost
· Odbornost a zkušenosti
· Krátké objednací termíny

Poradenství

Psychologické poradenství nabízí rychlou pomoc ve vztazích, v zaměstnání, v otázkách životního stylu. Může rovněž ukázat směr pro sebepoznání, dozrávání, růst a rozvoj osobnosti, může nás nasměrovat v hledání odpovědí.

Nabízené služby
 
    diagnostika potíží
    definice cílů, snů a přání
    odstranění překážek
    společné hledání vhodného řešení
    vyhodnocení a doporučeníRozvoj osobnosti
 
Sebepoznání, rozvoj osobnosti, kreativity a vnitřní svobody.
Obavy ze zvládání nových situací, jejich pochopení a přijímání.
Správné návyky, očekávání...
Rozbor všech nadání a talentů.
Rozvoj intuice, podpora individuality a výjimečnosti, osobní růst.
Rozvíjení nových schopností a dovedností.

Mezilidské vztahy 

Problémy v mezilidských vztazích, řešení konfliktů.
Obtíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb, sebedůvěra, asertivita.
Principy účinné komunikace.
 
Duševní hygiena a zdravý životní styl 

Prevence všech onemocnění.
Správná životospráva.
Aktivní život - dostatek pohybu.
Regenerace, odpočinek a meditace.
Podpora představivosti a snění.
Dosažení zdravého životního stylu.
  
Cílem poradenství je:

Úspěch.
Řízení svého života.
Úspěch v podnikání, pracovní úspěch.
Životní úspěch.

Terapie

Žijeme ve společnosti, která vyžaduje být aktivní, výkonní, společenští a usměvaví. Smutky nejsou v módě. Přesto se občas stává, že najednou nevíme jak dál. Objeví se únava, vyčerpanost, nespokojenost..

Nabízené služby

Párová terapie
– terapeutická sezení s partnerskou dvojicí
Individuální terapie /jeden z partnerů/
– terapeutická sezení s jednotlivcem
Relaxační techniky
- individuální, skupinové

Motto:

„Lidé jsou neopakovatelní a jedineční, proto i jejich trápení a obtíže jsou jedinečné.“

„Psychoterapeutická sezení jsou zaměřená na překonání aktuálních i dlouhodobých psychických potíží. Cílem je změna v osobním prožívání a postojích, která může vést ke změně osobnostního směřování klienta.“

Kdy je vhodné navštívit psychologa?

Klienti k psychologovi přicházejí v nejrůznějších fázích vývoje problému.
Někteří se snaží vyhledat pomoc již v zárodku problému, kdy chtějí nalézt nejvhodnější postupy, které by jim pomohly, aby se problém neprohloubil. Jiní přicházejí v době, kdy již problém nějakou dobu prožívají a rozhodli se vyhledat odbornou radu a probrat svůj postup řešení s psychologem a nalézt případně i další vhodná řešení v situaci, kdy si již neví rady, jak najít cestu ven ze svých potíží. Většinou již vyzkoušeli své osvědčené postupy řešení, které jim jindy pomáhaly, využili rady svých blízkých, ale stále nemají pocit, že by jim to dostatečně pomohlo.
Terapeutická práce klienta s psychologem může začít ve kterékoli fázi vývoje problému a dává klientovi novou naději, že za pomoci odborníka se mu podaří situaci vyřešit, změnit, nebo alespoň lépe snášet.

S jakými problémy se lidé na psychologa obracejí?

Klienti přicházejí s nejrůznějšími problémy, které jim zabraňují prožívat svůj život uspokojivě. Jen pro ilustraci to mohou být problémy z oblasti partnerských vztahů, rodiny, školy, zaměstnání apod.

Může se jednat o:

prožívání nadměrného stresu
strach a úzkost
psychosomatické obtíže
strach z nemocí
krizové situace v různých životních etapách
nízké sebevědomí, nesmělost, nejistota při rozhodování

.
Jaké mohou být formy spolupráce s psychologem?

Individuální terapie či konzultace
 
Jde o způsob spolupráce klienta s psychologem, ve které se klade důraz na jedinečnost klientových prožitků a názorů. Individuální terapie je proto zaměřená na nacházení řešení problémů a potřeb jednoho konkrétního klienta. Soukromí (intimita) rozhovoru pouze mezi terapeutem a klientem (přičemž terapeut má povinnost nesdělovat nikomu dalšímu obsah rozhovoru) umožňuje otevírat taková témata, která mohou být pro klienta obtížně sdělitelná mezi svými blízkými či vůbec dalšími lidmi. Na druhou stranu změny a řešení, které klient spolu s terapeutem v individuálním setkání najde a posléze v běžném životě uskuteční (vyzkouší), mohou významně ovlivnit i celý jeho rodinný, pracovní či jakýkoli jiný životní systém a navodit tak pozitivní změny v jeho životě či životě jeho okolí.
Délka, frekvence setkávání a způsob spolupráce záleží na dohodě obou zúčastněných. Spolupráce může mít například takovéto podoby:

a) jedna nebo několik konzultací ohledně klientova problému či tíživé situace,

b) střednědobá terapeutická spolupráce zaměřená na řešení klientových potíží (cca 4 -10 setkání),

c) dlouhodobější spolupráce - psychoterapie dle rozhodnuti klienta.

Párová a rodinná terapie či konzultace

Setkání terapeuta s párem či rodinou dává možnost ke společnému nacházení řešení potíží, které partnery či rodinu zatěžují a neumožňují jim prožívat jejich život uspokojivě. Přestože jsou v rodině problémy sdíleny, je každý párový či rodinný systém složený z několika individualit a ty budou mít nejspíše na dění v rodině odlišný pohled. Tyto odlišné pohledy (obzvláště ty nevyslovené) mohou často vytvářet či podporovat problémy, nedorozumění a vyvolávat zklamání.

Cílem rozhovoru s párem a rodinou není sjednocovat rozdílná očekávání (to by asi ani nebylo možné), ale dát prostor pro to, aby rozdílná očekávání mohla zaznít v bezpečném a konstruktivním rámci a poté se s nimi mohlo pracovat tak, aby se využila pro nacházení řešení potíží, se kterými partneři či rodina do terapie přišla.

Při práci s párem či s rodinou v některých případech spolupracuji také s kolegyní. Terapeutický tandem muže a ženy je v některých případech velmi efektivní formou práce.

Koučing

Koučování je přímá investice do osobního a profesního rozvoje jednotlivce čí týmu.

Lidé chtějí
     ve svém profesním životě něčeho nového dosáhnout
    využít naplno příležitostí, které se jim nabízejí 
    zbavit se neustálého stresu
    zdárně provést firmu obtížnými změnami
    sladit soukromý a pracovní život
    zlepšit atmosféru na pracovišti a vztah s kolegy
    posílit týmovou spolupráci
    aby v jejich životě bylo něco jinak!   

Motto:
 
 „Koučování je, když pomáháme k efektivnějšímu využití zdrojů klienta pro realizaci jeho cílů.“ 
 
Koučováním se rozumí kombinace individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a praktického tréninku. Jde o poradenství zaměřené na zefektivnění spolupráce v týmu, v organizaci, lepší porozumění profesi, roli.
Koučování není léčbou, přestože využívá znalostí psychologie. Rozvíjí přirozené stránky osobnosti, ukazuje cesty, jak to jde. …
S vývojem vzdělávání a tréninku ve firemní sféře přichází posun od tréninku dovedností (postupů JAK) k rozvoji osobnostních předpokladů. Lidé pracující v zátěžových situacích mohou efektivně použít pouze takové strategie, které jsou ve shodě s jejich typem osobnosti, životním obdobím a zkušenostmi.

Formy koučování:

Individuální - realizuje se formou rozhovoru v klidném prostředí (osvědčuje se prostor mimo pracoviště koučovaného). Skupinové koučování - setkání celého pracovního týmu. Zaměřuje se na potřeby týmu jako celku, osvětluje místo každého členy týmu ve spolupracující skupině. Optimalizuje role jednotlivců, každý z nás má různé předpoklady a je výhodou, když může týmu přinášet to, v čem je opravdu dobrý.
 
 
Postup ,,psychologického“ koučinku: 
 
1. Strukturovaný rozhovor – zmapování očekávání koučovaného, popřípadě sladění s očekáváním zaměstnavatele. Analýza pracovní role či pozice koučovaného.

2. Personální diagnostika (využití standardizovaných psychodiagnostických metod se zaměřením na pracovní a komunikační oblast, osobnostní předpoklady pro danou profesi). Sebepoznávání koučovaného odkrývá oblasti, které běžně nevidíme a které nám mohou komplikovat dosahování spokojenosti, cílů v pracovní i osobní oblasti.

3. Plán koučování, určení cílů rozvoje. Během koučování dochází k ověřování kontraktu, zda plní cíle koučovaného, nebo zda se neobjevují nové oblasti, na které je třeba se zaměřit.

4. Nově nabyté znalosti a schopnosti koučovaný ověří v praxi.

5. Závěr, zhodnocení.
 
Na základě osobního setkání je možné vytvořit program individuálně podle potřeb dané organizace či pracovníka.

Supervize

Každý pracovní nástroj vyžaduje péči a údržbu, aby s ním bylo možné pracovat. V pomáhajících profesích, kde je nástrojem pracovník sám, to platí dvojnásob.

Supervize je užitečná když
 
chcete dál profesně i osobnostně růst,hledáte řešení v situaci, kdy jste se při práci s nějakým klientem dostal/a do slepé uličky,
chcete být ještě více užitečný/á pro klienty se chcete cítit bezpečněji a příjemněji při práci s klienty,chcete zlepšit spolupráci s kolegy v týmu,
zvažujete, co je správné a co nikoli (tj. řešíte nějaké „etické dilema“) se chcete něco nového dozvědět o sobě a svém způsobu práce

 
Především se věnuji týmové a skupinové supervizi. 


Týmová supervize

Týmová supervize zahrnuje všechny členy týmu, tedy pracovního kolektivu. Zaměřuje se na vztahy v týmu, pozice jednotlivých pracovníků, efektivitu práce celého týmu.
 
Skupinová supervize

Tento způsob setkávání umožňuje diskutovat o pracovních problémech ve skupině. Supervizor se setkává s 6-10ti člennou skupinou pracovníků. Zohledňuje se práce se skupinou, pozornost je nutné věnovat vztahům členů skupiny. Od terapeutické skupiny se zásadně liší svým obsahem.
 
Individuální supervize

Na počátku je nutné jasně vymezit pravidla setkávání, aby nedošlo k překročení hranic směrem k individuální terapii. Je vymezeno místo setkávání, doba sezení a frekvence schůzek. Obě strany se dohodnou na způsobu zacházení s informacemi.

Hlavní třída 1196,
708 00 Ostrava-Poruba

v patře nad Tesco expresem (bývalý Dům potravin)

Tel: + 420 777 25 66 88 

psychoporadnaostrava@gmail.com